Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inyimbo sha Kubomfya pa Mapepo ya Bena Kristu

Kopololeni inyimbo ishisuma sana isho Abena Kristu babomfya pa kupepa no kulumbanya Yehova Lesa. Pali Inyimbo sha mashiwi, isho balisha fye na piano, ne sho balisha fye ifilimba.

 

INYIMBO ISHAIBELA

Natubutuke Ulubilo

Mulesala bwino ifya kucita pa kuti mukapokelele icilambu ca mweo wa muyayaya.

INYIMBO ISHAIBELA

Natubutuke Ulubilo

Mulesala bwino ifya kucita pa kuti mukapokelele icilambu ca mweo wa muyayaya.

Imbileni Yehova ne Nsansa

Imbileni Yehova

Inyimbo Shimbi