Mu Baibolo mwaliba amasuko ayasuma sana pa mepusho ayo fwe bantu tufwaisha ukwishiba. Ifyebo fyaba mu Baibolo fyalyafwa abantu pa myaka iingi nga nshi. Muli cino cipande, mwalamona ifyo ukupanda amano ukwa mu Baibolo kwingamwafwa icine cine.—2 Timote 3:16, 17.