Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Amasambilisho ya mu Baibolo

Mu Baibolo mwaliba amasuko ayasuma sana pa mepusho ayo fwe bantu tufwaisha ukwishiba. Ifyebo fyaba mu Baibolo fyalyafwa abantu pa myaka iingi nga nshi. Muli cino cipande, mwalamona ifyo ukupanda amano ukwa mu Baibolo kwingamwafwa icine cine.—2 Timote 3:16, 17.

 

Ifilipo

AMASUKO KU MEPUSHO YA MU BAIBOLO

Finshi Twingasambilila ku Banakashi Abalembwa mu Baibolo?

Moneni ubupusano bwaba pa banakashi bamo abalecita ifisuma abalembwa mu Baibolo ku banakashi abalecita ifyabipa.

AMASUKO KU MEPUSHO YA MU BAIBOLO

Finshi Twingasambilila ku Banakashi Abalembwa mu Baibolo?

Moneni ubupusano bwaba pa banakashi bamo abalecita ifisuma abalembwa mu Baibolo ku banakashi abalecita ifyabipa.

Bushe Baibolo Kuti Yamwafwa Shani?

Umutende ne Nsansa

Baibolo yalyafwa abantu abengi ukuba ne nsansa, ukwishiba ifya kucita nga bali na mafya e lyo ne fya kucita pa kuti belaba sana no bulanda.

Ukutetekela Lesa

Icitetekelo kuti calenga mwalaikala bwino pali ino nshita kabili kuti mwakwata ne subilo lya kuti ifintu fikawama ku ntanshi.

Icupo no Lupwa

Abaupana na ba mu lupwa balakwata amafya ayengi. Ifyo Baibolo ilanda kuti fyayafwa aba mu lupwa ukuba ne nsansa.

Ifingaafwa Imisepela

Sambilileni ifyo Baibolo ingaafwa imisepela pa mafya bakwata

Ifyo Mwingasambilisha Abana

Mulebomfya ifi ifya kucita pa kusambilisha abana ifilanda pali Baibolo ilyo mulebafwa ukusambilila pali Lesa.

Cinshi Baibolo Isambilisha?

Amasuko ku Mepusho ya mu Baibolo

Moneni ifyo Baibolo yasuka amepusho abantu bepusha pali Lesa, Yesu, ulupwa, ukucula e lyo na fimbi.

Ifyo Mwingabomfya pa Kusambilila Baibolo

Salenipo ifyo mwingabomfya pa kusambilila Baibolo ifyo mulemona ukuti kuti fyamwafwa ukutemwa ifyo mulesambilila.

Ilyashi lya Kale na Baibolo

Belengeni ilyashi pa kuti mwishibe ifyo cali pa kuti tukwate Baibolo. Fwailikisheni ifilanga ukuti ifyo Baibolo yalanda pa lyashi lya kale fya cine.

Sayansi na Baibolo

Bushe ifyo Baibolo ilanda filapusana ne fyo abasambilila sayansi basanga? Ukulinganya ifyo Baibolo ilanda ku fyo basayantisti basanga kulalanga nga ca kuti filomfwana nelyo iyo.

Sambilileni Baibolo ne Nte sha kwa Yehova

Mulandu Nshi Mulingile Ukusambilila Baibolo?

Mu Baibolo mwaliba ifyasuko ku mepusho yacindama ayo abantu abengi pano calo bakwata. Bushe na imwe kuti mwatemwa ukusanga amasuko ku mepusho mwakwata?

Bushe Isambililo lya Baibolo Liba Shani?

Mu calo conse, Inte sha kwa Yehova shaishibikilwa ku kusambilisha abantu Baibolo ukwabula ukubalipilisha. Moneni ifyo ciba.

Lombeni Ukuti Mulesambilila Baibolo Ukwabula Ukulipila

Lombeni ukuti mulesambilila Baibolo mu lulimi lwenu, pa nshita ne cifulo ico mwingatemwa.