Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone fimbi ifilimo

Inte sha kwa Yehova

Cibemba

Icibukisho ca Mfwa ya kwa Yesu

Cila mwaka mu fifulo ifyalekanalekana mwi sonde lyonse, tulebukisha imfwa ya kwa Yesu. Ico tucitila ifi ni co tulakonka ifyo Yesu aebele abasambi bakwe ilyo atile: “Mulecita ici ku kunjibukisha.” (Luka 22:19) Uno mwaka Icibukisho cikabako pali Cibili pa:

11 April, 2017.

Mukwai tulemwita ukwisalongana na ifwe ilyo tukalaibukisha imfwa ya kwa Yesu. Ishibeni ukukabela ici icibukisho mupepi no ko mwikala.