Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Baibolo ya pa Intaneti

Belengeni no kukutika ifyo babelenga muli Baibolo, kabili nga mulefwaya kuti mwakopolola ifyo babelenga muli Baibolo nelyo amavidio ya mu lulimi lwa bankomamatwi ukwabula ukulipila. Baibolo ya Amalembo ya Calo Cipya baliipilibula bwino kabili yalyanguka ukumfwa. Baliipilibula yonse nelyo mu ciputulwa cimo mu ndimi ukucila pali 120. Balisabankanya aya amaBaibolo ukucila pali 200 milioni.

SALENI
Charti
Ifyo ifyebo fyatantikwa

BAIBOLO—AMALEMBO YA CALO CIPYA