Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone fimbi ifilimo

Inte sha kwa Yehova

Cibemba

Baibolo ya pa Intaneti

Belengeni Baibolo pa intaneti nelyo ukukopolola iyo babelengela limo. Baibolo ya Amalembo ya Calo Cipya yalipilibulwa bwino kabili yalyanguka ukubelenga. Yalipilibulwa mu ndimi ukucila 100. Mu ndimi shimo bali-ipilibula yonse e lyo muli shimbi, bapilibulako fye Amalembo ya ciGriki. Amakope ukucila 170 milioni aya iyi Baibolo yalisabankanishiwa.

 

SALENI
Charti
Ifyo ifyebo fyatantikwa

BAIBOLO—AMALEMBO YA CALO CIPYA