Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone fimbi ifilimo

Inte sha kwa Yehova

Cibemba

Magazini ya Ulupungu lwa kwa Kalinda na Loleni!

Kuti mwakopolola magazini yesu mu ndimi ukucila 150. Ulupungu lwa kwa Kalinda lulatwafwa ukwishiba ukuti ifilecitika mu calo e filya fine Baibolo yasobele. Iyi magazini ilasansamusha abantu pa kubebako imbila nsuma ya Bufumu bwa kwa Lesa kabili ilakoselesha abantu ukucetekela Yesu Kristu. Loleni! ilatwafwa ukwishiba ifya kupwisha amafya tupitamo muno nshiku kabili ilalenga twacetekela ubulayo bwa kwa Kabumba ubwa kuti akaleta icalo cipya umukaba umutende no mutelelwe.

 

SALENI
Charti
Ifyo ifyebo fyatantikwa

LOLENI!

LOLENI!

LOLENI!

LOLENI!

LOLENI!

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA—ULWA KUSAMBILILAMO

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA—ULWA KUSAMBILILAMO

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA—ULWA KUSAMBILILAMO

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA—ULWA KUSAMBILILAMO

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA—ULWA KUSAMBILILAMO

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA—ULWA KUSAMBILILAMO

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA—ULWA KUSAMBILILAMO

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA—ULWA KUSAMBILILAMO

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA—ULWA KUSAMBILILAMO