Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone fimbi ifilimo

Inte sha kwa Yehova

Cibemba

Imilimo ya Nte sha kwa Yehova

UMULIMO WESU UWA KUSABANKANYA

Abo Bapeela Ukupilibula “Ifyebo fya Mushilo Ifya kwa Lesa”—Abena Roma 3:2

Pa myaka iingi, Inte sha kwa Yehova balebomfya amaBaibolo ayalekanalekana ayo abantu bapilibula. Nomba mulandu nshi ba Nte bapilibwilile Baibolo mu ciNgeleshi ca muno nshiku?

UMULIMO WESU UWA KUSABANKANYA

Abo Bapeela Ukupilibula “Ifyebo fya Mushilo Ifya kwa Lesa”—Abena Roma 3:2

Pa myaka iingi, Inte sha kwa Yehova balebomfya amaBaibolo ayalekanalekana ayo abantu bapilibula. Nomba mulandu nshi ba Nte bapilibwilile Baibolo mu ciNgeleshi ca muno nshiku?

Umulimo wa Kupilibula mu Mexico na mu Central America

Mulandu nshi Inte sha kwa Yehova mu Mexico na mu Central America bapilibwila impapulo ishilanda pali Baibolo mu ndimi ukucila pali 60, ukubikako ne ciMaya, iciNahuatl, ne ciLow German?

JW.ORG—Ileafwa Abantu

Abantu abalekanalekana balalanda pa fyo webusaiti ya jw.org ilebafwa mu bumi bwabo.

Umulimo wa Kushimikila

Ifyo Tubomfya JW.ORG pa Kushimikila Abantu Imbila Nsuma

Inte sha kwa Yehova, abaice na bakalamba balitemwa ukubomfya iyi webu saiti iipya pa kushimikila abantu abengi imbila nsuma iya Bufumu bwa kwa Lesa.

Ifyo Tubomfya JW.ORG pa Kushimikila Abantu Imbila Nsuma

Inte sha kwa Yehova, abaice na bakalamba balitemwa ukubomfya iyi webu saiti iipya pa kushimikila abantu abengi imbila nsuma iya Bufumu bwa kwa Lesa.

Umulimo Wesu uwa Kusabankanya

Abo Bapeela Ukupilibula “Ifyebo fya Mushilo Ifya kwa Lesa”—Abena Roma 3:2

Pa myaka iingi, Inte sha kwa Yehova balebomfya amaBaibolo ayalekanalekana ayo abantu bapilibula. Nomba mulandu nshi ba Nte bapilibwilile Baibolo mu ciNgeleshi ca muno nshiku?

Abo Bapeela Ukupilibula “Ifyebo fya Mushilo Ifya kwa Lesa”—Abena Roma 3:2

Pa myaka iingi, Inte sha kwa Yehova balebomfya amaBaibolo ayalekanalekana ayo abantu bapilibula. Nomba mulandu nshi ba Nte bapilibwilile Baibolo mu ciNgeleshi ca muno nshiku?

Ukulongana Kwaibela

Ibumba Litungulula Lyakoselesha ba Nte mu Russia na mu Ukraine

Aba mwi Bumba Litungulula ilya Nte sha kwa Yehova baliile ku Russia na ku Ukraine ku kukoselesha ba Nte banabo ababa mu fyalo umwaba ifimfulunganya.

Ibumba Litungulula Lyakoselesha ba Nte mu Russia na mu Ukraine

Aba mwi Bumba Litungulula ilya Nte sha kwa Yehova baliile ku Russia na ku Ukraine ku kukoselesha ba Nte banabo ababa mu fyalo umwaba ifimfulunganya.

Imilimo ya Makuule

Apo Imilimo Ifikile ku Warwick #2

Abantu abaipeelesha ukufuma ukutali mu ncende shalekanalekana balabombela pamo ukukuula amaofeshi yakalamba aya Nte sha kwa Yehova.

Apo Imilimo Ifikile ku Warwick #2

Abantu abaipeelesha ukufuma ukutali mu ncende shalekanalekana balabombela pamo ukukuula amaofeshi yakalamba aya Nte sha kwa Yehova.

Ukwafwilisha Abantu

JW.ORG—Ileafwa Abantu

Abantu abalekanalekana balalanda pa fyo webusaiti ya jw.org ilebafwa mu bumi bwabo.

JW.ORG—Ileafwa Abantu

Abantu abalekanalekana balalanda pa fyo webusaiti ya jw.org ilebafwa mu bumi bwabo.

Imikalile ya pa Bethel

Milimo nshi Babomba pa Maofeshi ya Nte sha kwa Yehova?

Tulasuminisha abantu ukwisatandala pa Bethel. Kuti cawama mwaisatandalapo!

Milimo nshi Babomba pa Maofeshi ya Nte sha kwa Yehova?

Tulasuminisha abantu ukwisatandala pa Bethel. Kuti cawama mwaisatandalapo!

Ukukonka Amafunde ya mu Baibolo

Nalemona Kwati Lesa Takwaba

Cinshi calengele uwasumiine mu kuti Lesa takwaba na mu fyo akabungwe ka komyunisimu kalelanda, atemwe ifyo Baibolo ilanda?

Nalemona Kwati Lesa Takwaba

Cinshi calengele uwasumiine mu kuti Lesa takwaba na mu fyo akabungwe ka komyunisimu kalelanda, atemwe ifyo Baibolo ilanda?