Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Inte sha kwa Yehova Babapeela Ifitupa Ifya Kubatashishapo pa fyo Baafwa Abafungwa

Inte sha kwa Yehova Babapeela Ifitupa Ifya Kubatashishapo pa fyo Baafwa Abafungwa

Ba Nte sha kwa Yehova 9 balibapeele ifitupa pa kubatasha pa fyo “bafwilisha” abafungwa ababa mu cifungo icikalamba ico bakakilamo abafuma ku fyalo fimbi. Abapeele ba Nte ifitupa ba pa Curtin Immigration Detention Centre iyaba mupepi na ku Derby, ku Western Australia. *

Cila mulungu, ba Nte balatandalila abafungwa ku kumfwa ifyo balepitamo, kabili balabebako amashiwi ya mu Baibolo aya kubasansamusha no kubapeela isubilo. Ba Christopher Riddoch, abalanshanya na bamapepo ne fya ntambi batile: “Ba Nte nga batandala, apo pene fye tulamona ne mimonekele ya bafungwa ya-aluka.” Batile abafungwa ababa no bulanda balasansamuka nga babatandalila kuli ba Nte, kabili ba Riddoch beba abafungwa ukuti icilenga baleba ne nsansa ni co “ku nse ya cifungo kwaliba abantu abababikako sana amano.”

Ba Riddoch basosele no kuti ifitupa bapeele ba Nte fya kulanga ukuti balatasha pa “fyo ba Nte basansamusha abafungwa.” Balandile no kuti ba Nte “bantu abasuma sana kuli balupwa, ku cilonganino, kabili balicindika sana ifyo basuminamo.”

^ par.2 Muli ici cifungo kuti bakakilamo abantu 1,500.