Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Inte sha kwa Yehova Balasambilisha Abafyashi Ifya Kucingilila Abana Babo ku Bacenda Abana

Inte sha kwa Yehova Balasambilisha Abafyashi Ifya Kucingilila Abana Babo ku Bacenda Abana

Baibolo ilanda ukuti abafyashi balingile ukutemwa abana babo, ukulabafunda e lyo no kulabacingilila pantu fya bupe ukufuma kuli Lesa. (Amalumbo 127:3; Amapinda 1:8; Abena Efese 6:1-4) Abafyashi balingile ukucingilila sana abana babo ku bacenda abana.

Pa myaka iingi, Inte sha kwa Yehova balisabankanya impapulo ishaafwa indupwa. Balisabankanya ne mpapulo ishilanda pa fyo abafyashi bengacingilila abana babo ku bacenda abana e lyo ne fyo abana bengacita nga kuli abalefwaya ukubacenda. Pe samba pali impapulo shimo isho ba Nte basabankanya ishilanda pa fyo abafyashi na bana balingile ukucita. Moneni impendwa ne ndimi umo impapulo shasabankanishiwe. *

 • Umutwe: Incest—The Hidden Crime (Abantu Abengi Balafisa nga ca Kuti Umwana Bamucenda mu Lupwa)

  • Ulupapulo: Awake! ya February 8, 1981

  • Impendwa bapulintile: 7,800,000

  • Indimi: 34

 • Umutwe: Help for the Victims of Incest (Ifingaafwa abo Bacenda Kuli Balupwa Lwabo)

  • Ulupapulo: Watchtower ya October 1, 1983

  • Impendwa bapulintile: 10,050,000

  • Indimi: 102

 • Umutwe: Child Molesting—Every Mother’s Nightmare (Abafyashi Bonse fye Balatiina Ukuti Abantu Kuti Balaikataula Abana Babo ku fya Mfwalo); Child Molesting—‘Who Would Do a Thing Like That?’ (Ni Bani Abekataula Abana ku fya Mfwalo); Child Molesting—You Can Protect Your Child (Ifyo Mwingacingilila Abana ku Bengafwaya Ukubekataula ku fya Mfwalo?)

  • Ulupapulo: Awake! ya January 22, 1985

  • Impendwa bapulintile: 9,800,000

  • Indimi: 54

 • Umutwe: The Innocent Victims of Child Abuse; The Secret Wounds of Child Abuse (Abana abo Bacenda; Amafya ayo Abana abo Bacenda Bakwata)

  • Ulupapulo: Awake! ya October 8, 1991

  • Impendwa bapulintile: 12,980,000

  • Indimi: 64

 • Umutwe: Your Child Is in Danger! (Abantu Bamo Kuti Bafwaya Ukucenda Umwana Wenu!); How Can We Protect Our Children? (Kuti Twacingilila Shani Abana Besu?); Prevention in the Home (Ifyo Twingacingilila Abana Kuli Balupwa Abengafwaya Ukubacenda)

  • Ulupapulo: Awake! ya October 8, 1993

  • Impendwa bapulintile: 13,240,000

  • Indimi: 67

 • Umutwe: (Mulecingilila Abana Benu)

  • Ulupapulo: Vidio ya mu 2002

  • Indimi: 2

 • Umutwe: Ifyo Yesu Acingililwe

  • Ulupapulo: Icipandwa 32 mu citabo icitila Sambilila Kuli Kasambilisha Mukalamba, icapulintilwe mu 2003

  • Impendwa bapulintile: 39,746,022

  • Indimi: 141

 • Imitwe: A Danger That Concerns Every Parent (Ukulungana na Baice Kulesakamika Abafyashi Bonse); How to Protect Your Children (Ifya Kucingilila Abana Benu); Make Your Family a Safe Haven (Cingilileni Ulupwa Lwenu)

  • Ulupapulo: Loleni! ya October 2007

  • Impendwa bapulintile: 34,267,000

  • Indimi: 81

 • Imitwe: How Can I Protect Myself From Sexual Predators? (Kuti Naicingilila Shani ku Bacenda Abantu?); Questions Parents Ask: Should I Talk to My Child About Sex? (Amepusho Abafyashi Bepusha: Bushe Ningile Ukulanda no Mwana Wandi pa Lyashi lya Bwamba?

  • Ulupapulo: Icipandwa 32 ne fyebo fyalundwako mu citabo icitila Ifipusho Abacaice Bepusha ne Fyasuko Ifingabafwa, Ibuuku 1, ilyapulintilwe mu 2011

  • Impendwa bapulintile: 18,381,635

  • Indimi: 65

 • Umutwe: How Can Parents Teach Their Children About Sex?

  • Ulupapulo: pa webusaiti ya jw.org; icipande ico babikilepo pa 5 September, mu 2013

  • Indimi: 64

Inte sha kwa Yehova bakatwalilila ukusambilisha abafyashi na bana pa kuti baleicingilila ku mafya abantu bakwata nga babacenda.

^ par.3 Inshiku shilelangilila ilyo impapulo shafumine mu ciNgeleshi.