Mu Akatabo ka Mikalile no Mulimo Tubomba mulaba amalyashi ne fyebo fya kusambilila mu kubelenga Baibolo ukwa cila mulungu na mu kulongana kumo pa kulongana uko Inte sha kwa Yehova bakwata mu mulungu.