Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Sayansi na Baibolo

Bushe ifyo sayansi ilanda filomfwana ne fyaba mu Baibolo? Bushe Baibolo ilalanda icishinka nga yalanda pa fya sayansi? Tontonkanyeni pa fyo Lesa apanga e lyo na pa fyo basayantisti abasambilila pali ifi fintu balanda.