Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 IFILANGA UKUTI KWALIBA KABUMBA

Ificingilila Akanyelele Beta Ukuti Saharan silver ant ku Kukaba

Ificingilila Akanyelele Beta Ukuti Saharan silver ant ku Kukaba

PA fya mweo ifya ku mulundu ifyakosa sana ku cikabilila, paba na kanyelele ako beta ukuti Saharan silver ant (Cataglyphis bombycina). Nga kwakaba sana ica kuti ifya mweo fyonse ifingalya utu utunyelele fyaya mu kufwaya icintelelwe, e lyo twena tufuma ku bwendo pa kuti tufwaye ifya kulya. Pa fya kulya tulya paliba no tushiishi utufwa pa mulandu wa kukaba.

[50] μm

Tontonkanyeni pali ici: Icilenga utu utunyelele tulepusuka nga kwakaba sana ni co twalikwata umushishi uwabeeka sana uuba pa muulu e lyo na mu mbali ya mubili, lelo pa nshi pena tawabapo. Umushishi (1, 2), e ulenga akanyelele kalebeeka, kabili nga mwaukusha sana umoneka kwati mupaipi uwa makona yatatu (3). Iciputulwa ca uyu umushishi iciba mu kati calitelela, e lyo iciputulwa iciba ku nse calikwata imikolwa iyapindama. Ifi wapangwa calenga ulebomba imilimo ibili. Ica kubalilapo ca kuti filalenga ulebeeka ica kuti icikabilila ca kasuba tacingila mu mubili wa kanyelele. Icalenga bubili ca kuti filalenga akanyelele kalefumya icikabilila ico umubili wacifumya ku fintu fimbi. Filya kashakwata umushishi mwi samba filalenga kalebeeka ica kuti icikabilila icifuma ku mushili wa ciswebebe tacingila mu mubili. *

[10] μm

Umushishi aka akanyelele kakwata ulalenga kelafwa ku cikabilila. Kalafwa nga ca kuti umubili wakaba ukucila pa madigri 53.6. Ilyo abafwailisha pa fintu bamwene ifyo aka kanyelele kapangwa, balitendeka ukusambilila ukupanga ifintu ifyo bengalabomfya pa kukuula ifikuulwa pa kuti filakaba sana nangu ca kuti mu cikuulwa tamuli ifintu fimbi ifyo babomfya pa kutalalika.

Muletipo shani? Bushe umushishi uwabeka uo akanyelele beta ukuti Saharan silver ant kakwata waishilebako fye uwine nelyo kwali uwaupangile?

^ para. 4 Fimbi ifilenga aka akanyelele kelafwa bwangu ku cikabilila ni co umubili wakako wapangwa mu nshila ya kuti taupya bwangu, kalikwata amolu ayatali ayalenga umubili wilakumya ku mucanga wakaba no kuti kalebutuka sana, na kabili kalishiba sana umwakupita pa kuti kabwelele bwangu ukuli ubwendo.