Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 IFILANGA UKUTI KWALIBA KABUMBA

Amagiya ya Kapaso ako Beta ati Issus Leafhopper

Amagiya ya Kapaso ako Beta ati Issus Leafhopper

PA NSHITA ntali abantu bamona kwati abantunse fye e bakwata amano ya kupanga amagiya. Lelo ifi te fyo caba. Abafwailisha pa fintu basanga ukuti akapaso ako beta ati Issus leafhopper nako kalakwata amagiya nga takalakula, kabili aka kapaso kasangwa sana ku Bulaya. *

Ilyo aka akapaso kashilakula, kalatoloka amamita 3:9 muli sekondi fye imo. Aka kantu kalatoloka sana ica kuti mu kukapa fye kwe linso, ninshi nakaya kaleka no kumoneka. Pa kutoloka ifi, amolu ya ku numa yonse yabili yalemina pa nshita imo ine. Cinshi cilenga amolu yaleimina pamo?

Tontonkanyeni pali ici: Icilenga amolu ya fya mweo fimbi ifikalamba ukulatolokela pamo, ni co bongobongo, umungololo e lyo ne mishipa filabombela pamo. Lelo aka akapaso nga kalebomfya ifi fintu, kuti kalekokola sana pa kutoloka, kanshi amagiya e yalenga kaletoloka bwino. Ba Gregory Sutton, abafwailisha pa fintu no kulemba ifitabo, batile: “Abantu batontonkanya ukuti abantu e bengapanga fye fimashini ifibomfya amagiya, ne cilenga baletontonkanya ifi, ni co tababika amano ku fintu ifya bumbwa.”

Muletipo shani? Bushe akapaso beta ati Issus leafhopper kaishilebako fye akene nangu kwali uwakapangile?

^ par. 3 Aya amagiya yalaponako kuli aka akapaso nga kakula.