Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Umutende ne Nsansa

Nga tuli na mafya, kuti tulemona kwati te kuti tube no mutende ne nsansa. Na lyo line, Baibolo yalyafwa abantu abengi ukuba ne nsansa, ukwishiba ifya kucita nga bali na mafya e lyo ne fya kucita pa kuti belaba sana no bulanda. Baibolo kuti yamwafwa na imwe bene ukuba ne nsansa.

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA

Bushe Baibolo Kuti Yamwafwa Ukukanalasakamikwa Sana?

Abantu balasakamikwa sana. Bushe kuti bacefyako amasakamika?

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA

Bushe Baibolo Kuti Yamwafwa Ukukanalasakamikwa Sana?

Abantu balasakamikwa sana. Bushe kuti bacefyako amasakamika?

Impapulo

Ilyo Untu Watemwa Afwa

Bushe mwalifwilwa? Bushe kuti mwatemwa ukwishiba ifingamwafwa ilyo muli mulelosha?

Mu Lupwa Lwenu Kuti Mwaba Insansa

Mu cupo cenu na mu lupwa kuti mwaba insansa nga mulekonka ifyo Baibolo ilanda.

Sambilileni Baibolo ne Nte sha kwa Yehova

Mulandu Nshi Mulingile Ukusambilila Baibolo?

Mu Baibolo mwaliba ifyasuko ku mepusho yacindama ayo abantu abengi pano calo bakwata. Bushe na imwe kuti mwatemwa ukusanga amasuko ku mepusho mwakwata?

Bushe Isambililo lya Baibolo Liba Shani?

Mu calo conse, Inte sha kwa Yehova shaishibikilwa ku kusambilisha abantu Baibolo ukwabula ukubalipilisha. Moneni ifyo ciba.

Lombeni Ukuti Mulesambilila Baibolo

Sambilileni Baibolo apa fye pa nshita ne cifulo ifyo mutemenwe mwe bene.