Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 IFILANGA UKUTI KWALIBA KABUMBA

Amasako ayo Akanama Beta Ukuti Sea Otter Kakwata

Amasako ayo Akanama Beta Ukuti Sea Otter Kakwata

Inama ishingi ishikala mu menshi ayatalala shilakwata sana amafuta pa kuti shilaumfwa sana impepo. Nomba icilenga ka sea otter kelaumfwa impepo ni co kalikwata amasako ayatikama sana.

Tontonkanyeni pali ici: Takwaba inama iyakwata amasako ayatikama nga masako ayo aka akanama kakwata. Nga kali mu menshi, amasako yalasunga umwela mupepi ne nkanda. Uyu umwela ulalenga amenshi ayatalala yelafika pa nkanda kabili ici cilalenga kelaumfwa impepo.

Basayantisti balanda ukutila kwaliba ifyo twingasambililako ku fyo amasako ya aka akanama yaba. Balyesha ukupanga ifya mpepo ifingi ifyo babikako amasako ya kupanga. Ifi ifya mpepo balafipanga na masako ayapusanapusana ubutali no kutitikana. Abafwailisha pa fintu basanga ukuti “amasako yalaleka ukwingisha amenshi nga ca kuti nayatikama sana kabili nayalepa.” Kanshi ifyo amasako ya ka sea otter yalepa ne fyo yatitikana, e filenga yelaingisha amenshi.

Abafwailisha pa fintu balasubila ukutila ifyo bafwailisha fikabafwa ukwishiba ukupanga insalu iishishakalepusha amenshi. Ici cilalenga bamo ukulamona kwati abantu abowa mu menshi ayatalala bafwile ukulafwala ifya kufwala ifyakwata amasako ayaba nga masako ya ka sea otter.

Muletipo shani? Bushe amasako ayacingilila ka sea otter ku mpepo yaishilebako fye ayene nangu kwali uwayapangile?