Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

imisepela

ABACAICE BEPUSHA UKUTI

Kuti Nacita Shani Nga ca Kuti Abafyashi Bandi Balilwala?

Te iwe fye weka wakwata ubwafya bwa musangu uyu. Kuti wasambililako fyacitikile abacaice babili ne fyo bashipikishe

AMAVIDIO YA TUKADOLI TWA KULENGA

Kuti Nacita Shani pa Kuti Nilacita Ulwambo?

Nga ca kuti ilyashi muleshimika lyalenga mwalalanda ifyabipa pa abantu, citenipo cimo ilyo line fye!

Muli cino cipande amashina ayo babomfeshe ku bantu bamo te yabo.