Abacaice basano balondolola ifyo aba lwinso abacusha abantu bacita e lyo no mulandu ushifwile ukusuminishisha ukuti balekucusha.