Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Amalyashi Ayalekanalekana

Fwayeni no kubelenga amalyashi ayalanda pa fintu ifyalekanalekana pamo nga ayalanda pali Baibolo, ifyo Baibolo yafwa abantu, e lyo na pa mulimo wa Nte sha kwa Yehova. Saleni ululimi pa kuti mumone ifipande ifilipo mu lulimi mulefwaya.

 

IFYO IMISANGULO MUSANGULA BAIBOMFYA

Ifyapulapo Balafilunda pa Finono Ifikwete Bambi

Bushe umulimo wesu mu fyalo ifikwata indalama ishinono utungililwa shani?

IFYO IMISANGULO MUSANGULA BAIBOMFYA

Ifyapulapo Balafilunda pa Finono Ifikwete Bambi

Bushe umulimo wesu mu fyalo ifikwata indalama ishinono utungililwa shani?