Amalumbo 12:1-8

Ku ng’omba nkalamba ulwa pali sheminiti wa pa nshi.+ Ulwimbo lwa kwa Davidi. 12  Mpususheni+ mwe Yehova, pantu aba cishinka bapwa;+Pantu aba cishinka nabaloba ukufuma mu bana ba bantu.   Ubufi e bo balanshanya umuntu no muntu;+Ku milomo+ batasha mu bumbimunda na ku mitima ibili e ko basosela.+   Yehova akalofya imilomo yonse iitasha mu bumbimunda,Ululimi ulusosa ifya matutumuko,+   Abasosa abati: “Ku lulimi lwesu e ko tukacimfisha.+Imilomo yesu isosa ico twatemwa. Nani akaba cibinda pali ifwe?   “Pa mulandu wa kupokolola abacula, pa mulandu wa kuteta kwa bapiina,+Uno muku wena ndeima,” e fyasosa Yehova.+“Nkamucingilila kuli onse uumufyola.”+   Ifyebo fya kwa Yehova fyebo fyasanguluka,+Fyaba nga silfere uwaengululwa bwino mwi lungu lya pano isonde, ukusangululwa imiku cinelubali (7).   Imwe mwe Yehova, mukabasunga bwino;+Mukacingilila umuntu umo umo muli ino nkulo ukufika umuyayaya.   Ababifi bendauka konse konse,Pantu icimfulumfulu cisumbulwa mu bana ba bantu.+

Amafutunoti