Amalumbo 8:1-9

Ku ng’omba nkalamba pali Gititi.+ Ulwimbo lwa kwa Davidi. 8  Mwe Yehova Shikulwifwe, ifyo lyacindama ishina lyenu mwi sonde lyonse,+Mwebo ubukata bwenu bulumbanishiwa mu myulu!+   Mwalenga amaka yenu ukumonekela mu fifuma mu tunwa twa bana abanono na bonka,+Pa mulandu wa balwani benu,+Pa kutila mulenge umulwani no ulelandula, ukuleka imicitile yabo.+   Ilyo nalolesha imyulu yenu, imilimo ya minwe yenu,+Umweshi ne ntanda ifyo mwapanga,+   Ntila, wa nshi umuntu mwibukisha no kwibukisha+ umwina kufwa,+Kabili wa nshi umwana wa muntunse uwa kuti mulemusakamana?+   Kabili mwamulengele ukuti abe uwacepako panono pa baba nga Lesa,*+Kabili mwamupeele ubukata+ no bucindami.+   Mwamulenga ukwangalila ifyo mwabumba;+Mwalibika fyonse pe samba lya makasa yakwe:+   Impaanga ne mbushi e lyo ne ng’ombe, fyonse fye,+Ne nama sha mu mpanga kumo,+   Ifyuni fya mu lwelele ne sabi lya muli bemba,+Fyonse ifipita mu nshila sha muli babemba.+   Mwe Yehova Shikulwifwe, lyalicindama ishina lyenu mwi sonde lyonse!+

Amafutunoti

Nelyo “bamalaika.”