Amalumbo 120:1-7

Ulwimbo lwa pa Kuninika. 120  Ilyo nalecula nakuutile kuli Yehova,+Na o alinjaswike.+   Mwe Yehova, pokololeni umweo wandi ku milomo ya bufi,+Ku lulimi lwa bucenjeshi.+   Cinshi ico akakupeela, kabili cinshi ico akalundako kuli iwe,We lulimi lwa bucenjeshi?+   Imifwi iyatwa iya mpalume,+Pamo ne fifuti ifileaka umulilo.+   Nacimbipila, ifi ndeikala ngo mulebeshi mu Mesheke!+Naikala mu matenti ya ku Kedari.+   Umweo wandi waikala inshita ntali+Na bapata umutende.+   Natemwa umutende;+ lelo ilyo nsosa,Bafwaya inkondo.+

Amafutunoti