Amalumbo 104:1-35

104  We mweo wandi,+ cindika Yehova.Mwe Yehova Lesa wandi, muli bakulu icine cine.+Ubucindami na bukatebebe e fyo mwafwala,+   Mwafimbana ulubuuto kwati ca kufwala,+Mwayansa imyulu kwati litenti,+   Mwe bakuula imiputule yenu iya pa muulu mu menshi+ ukubomfya imilando,Mwe balenga amakumbi ukuba iceleta lyenu,+Mwe bendela pa mapindo ya mwela,+   Mulenga bamalaika benu ukuba aba maka,*+Na babomfi benu ukuba umulilo uoca.+   Mwashimpile isonde pa cifulo ca liko icapampamikwa;+Talyakatelentenshiwe umuyayaya, umuyayaya.+   Mwafimbile isonde ku menshi ayengi nge ca kufwala.+Amenshi yaiminine pa muulu wa mpili.+   Ilyo mwakalipe yalifulumwike;+Kwi shiwi lya kubulukuta kwenu yalibutawike—   Impili shalimine,+Impanga iyabatama yaile pa nshi—Mu ncende mwafipekanishishe.   Mwabikile no mupaka, umo amenshi yafwile ukupeleela,+Pa kuti tayeswile pano isonde na kabili,+ 10  Mutuma utumfukumfuku twa menshi ukuya mu mipokapoka;+Na to tupita pa kati ka mpili. 11  Tatuleka ukupeela amenshi ya tuko ku nama sha mu mpanga shonse;+Bacolwa+ lyonse bapwishisha icilaka ku menshi ya tuko. 12  Pa muulu wa tuko e paikala ifipupuka mu muulu;+Mu kati ka misambo yafunda e mo fililila.+ 13  Mutapilisha impili ku menshi ya mu miputule yenu iya pa muulu.+Ififuma mu milimo yenu e fyo isonde liikuta.+ 14  Mulenga umulemfwe wa nama ukumena,+E lyo ne fimenwa fya kuti abantu balebomfya,+Mulenga ne fya kulya ukufuma mu mushili,+ 15  No mwangashi uulenga umutima wa muntunse umwina kufwa ukusekelela,+Ku kulenga icinso ukubeeka ku mafuta,+No kulenga kube ifya kulya ifiikusha umutima wa muntunse umwina kufwa.+ 16  Imiti ya kwa Yehova yaikuta,Imikedari ya mu Lebanone iyo alimbile,+ 17  Umo ifyuni fipanga ifisansala.+Lelo kabaso, mu miti ya mikupri e mwaba ing’anda yakwe.+ 18  Na mu mpili ishitali+ e mwikala ifibushi mabwe;+E lyo mu fimabwe e mwaba icubo ca bapati.+ 19  Mwalenga umweshi ukuba ica kwishibilako inshita;+Akasuba na ko kalishiba bwino uko kawila.+ 20  Ni mwe mulenga imfifi, ukuti kube ubushiku;+E mo inama mpanga shonse isha mu mutengo shenda. 21  Imisepela ya nkalamo ilebulumina ica kutakaanya+No kufwaya ifya kulya fya iko kuli Lesa.+ 22  Ilyo akasuba katula+—shilabelamaNo kusendama umo shifisama. 23  Umuntunse aya ku mulimo+No kubomba umulimo wakwe mpaka icungulo.+ 24  Imilimo yenu, mwe Yehova, ingi icine cine!+Mu mano yenu e mo yonse mwaibombeele.+Pano isonde ponse paba ifyo mwapanga.+ 25  Na muli uyu bemba umukulu kabili uwapabuka,+Mwaba ifyenda ifishingapendwa,+Mwaba ifya mweo, ifinono ne fikalamba.+ 26  E mupita amato;+Ing’wena+ na yo, mwaipangile ukuti ileangalamo.+ 27  Fyonse ifi—ni mwe filolela+Ukuti mufipeele ifya kulya fya fiko mu nshita ya fiko.+ 28  Ifyo mufipeela e fyo fitoola+—Ilyo mwafumbatula iminwe yenu—filalya ifisuma no kwikuta.+ 29  Nga mwafisa icinso cenu, filasakamikwa.+Nga mwafumyapo umupashi wa fiko, filafwa,+Fyabwelela na ku lukungu.+ 30  Nga mwatuma umupashi wenu, filapangwa;+Musangula no mushili ukuba cipya cipya. 31  Ubukata bwa kwa Yehova bwa muyayaya.+Yehova akasekelela mu milimo yakwe.+ 32  Alolesha pe sonde, na lyo lyatutuma;+Akumya impili, na sho shafutumuna icushi.+ 33  Nkembila Yehova inshita yonse iya mweo wandi;+Nkalalumbanya Lesa wandi pa filimba ilyo ndipo.+ 34  Lekeni ifyo ntontonkanya pali ena fibe ifya kumusekesha.+Na ine, nkasekelela muli Yehova.+ 35  Ababembu bonse bakafumishiwa pe sonde;+Na babifi, tabakabepo na kabili.+Cindika Yehova, we mweo wandi. Lumbanyeni Jah!+

Amafutunoti

Nangu, “ukuba ngo mwela.”