Amalumbo 121:1-8

Ulwimbo lwa pa Kuninika. 121  Nkenwina amenso yandi ku mpili.+Ni kwi kukafuma ukungafwa?+   Ukungafwa kufuma kuli Yehova,+Uwapangile umuulu ne sonde.+   Te kuti aleke ulukasa lobe ukutelententa.+Uukusunga te kuti ashipule.+   Mona! Takashipule nangu kulaala utulo,+Uusunga Israele.+   Yehova alekusunga.+Yehova e cintelelwe+ cobe ku kuboko kobe ukwa kulyo.+   Akasuba takakakuletele ubwafya mu nshita ya kasuba,+Nangu mweshi mu nshita ya bushiku.+   Yehova akakucingilila ku bwafya bonse.+Akacingilila umweo obe.+   Yehova akulaba na iwe muli fyonse ifya wakulacita+Ukufuma nomba no kuya umuyayaya.+

Amafutunoti