Amalumbo 95:1-11

95  Shi iseni twawile Yehova utupundu!+Natuweleshe ukuwelesha kwa kucimfya ku Cilibwe cesu ice pusukilo.+   Natupalame ku cinso cakwe na mashiwi ya kutootela;+Natuweleshe kuli ena mu nyimbo, ukuwelesha kwa kucimfya.+   Pantu Yehova ni Lesa mukulu+Kabili ni Mfumu nkulu ukucila pali tulesa tonse,+   Uo incende shashika isha pano isonde shaba mu kuboko kwakwe+Ne mpili ishitali na sho shakwe;+   Bemba wakwe, e wamupanga+vKabili amaboko yakwe e yapangile umulundu.+   Shi iseni tupepe no kukontama;+Natufukame+ pa ntanshi ya kwa Yehova Uwatupangile.+   Pantu ena ni Lesa wesu, na ifwe tuli bantu bakwe abo acema kabili tuli mpaanga isho atungulula ku kuboko kwakwe.+Nga mwaumfwa kwi shiwi lyakwe ubushiku bwa lelo,+   Mwitalamika imitima yenu ifyo cali ku Meriba,+Kabili nga filya cali mu bushiku bwa Masa* mu matololo,+   Ilyo bashinwe banjeseshe;+Balinceeceeta, kabili bamwene imilimo yandi.+ 10  Pa myaka amakumi yane (40) inkulo ilya yalenselausha,+Kabili natile:“Bantu abakonka ifya mu mitima yabo,+Ne mibele yandi tabaishiba”;+ 11  Abo nalapiilepo mu bukali bwandi nati:+“Tabakengile mu kutuusha kwandi.”+

Amafutunoti

E kutila, pa bushiku bwa “Kwesha.”