Amalumbo 38:1-22

Ulwimbo lwa kwa Davidi, ulwa kulenga ukwibukisha. 38  Mwe Yehova, mwinungika ilyo mufulilwe,+Nelyo ukunungika ilyo mukalipe.+   Pantu imifwi yenu naingila mu kati ka mubili wandi,+Kabili ukuboko kwenu kwantitikisha.+   Takuli apashele apatuntulu mu mubili wandi pa mulandu wa bupingushi bwenu.+Tamuli umutende mu mafupa yandi pa mulandu wa lubembu lwandi.+   Pantu imembu shandi shapita pa muulu wa mutwe wandi;+Shamfinina nge cisendo cafina.+   Ifilonda fyandi fyanunka pipi, fyabola,Pa mulandu wa kutumpa kwandi.+   Nafulungana, nakontama icibi;+Akasuba konse naendauka fye uwa bulanda.+   Pantu umusana wandi waisulamo ukupya,Kabili tamuli umuweme mu mubili wandi.+   Naleka ukumfwa ubukali kabili nashonaulwa icibi;Nashikitika pa mulandu wa kuteta kwa mutima wandi.+   Mwe Yehova, ukufwaya kwandi konse mwalikwishiba,Kabili ukuteta kwandi takwafiswa kuli imwe.+ 10  Umutima wandi wakulunkunta nga nshi, amaka nayafuma muli ine,Kabili ulubuuto lwa menso yandi na lo taluli na ine.+ 11  Kumfwa abantemwa na banandi, beminina akatalamukila ukutaluka ku bulwele bwandi,+Kabili abakaya bandi beminina ukutali.+ 12  Lelo abafwaya umweo wandi bateya ifiteyo,+Na bampangila balanda pa fya kundetela amacushi,+Kabili ifya bucenjeshi e fyo batepeleshanya akasuba konse.+ 13  Lelo ine, nshakomfwe nga filya nkomamatwi ashumfwa;+Kabili nshakaasamune akanwa kandi nga filya cibulu afilwa ukusosa.+ 14  Kabili nali ngo muntu uushumfwa,Na mu kanwa kandi tamwali ifya kwasuka. 15  Pantu nalolelele imwe mwe Yehova;+Na imwe mwalyaswike, mwe Yehova Lesa wandi.+ 16  Pantu natile: “Ninshi bakasekelela pali ine;+Ilyo inkasa shandi shikatelententa,+ bakaituumika pali ine.”+ 17  Pantu nali-iteyenye ukusunta,+No kukalipwa kwandi kwali kuli ine pe.+ 18  Pantu nasokolwele ulubembu lwandi;+Ulubembu lwandi lwalinsakamike.+ 19  Kabili abalwani bandi abali aba mweo balikosele,+Na bampata apabula umulandu balifulile.+ 20  Kabili balebwesesha icibi pa cisuma kuli ine;+Balendwisha lyonse pa mulandu wa kukonkelela icisuma.+ 21  Mwinsha mwe Yehova.Mwe Lesa wandi, mwitaluka kuli ine.+ 22  Angufyanyeni ukungafwa,+Mwe Yehova ipusukilo lyandi.+

Amafutunoti