Amalumbo 52:1-9

Ku ng’omba nkalamba. Maskili. Ulwa kwa Davidi, ilyo Doege umwina Edomu aebele Shauli ati Davidi aile ku ng’anda ya kwa Ahimeleke.+ 52  Cinshi uitakishisha pa cabipa, we mpalume?+Icikuuku ca kwa Lesa cabako akasuba konse.+   Ululimi lobe lwelenganya ububi, lwatwa nga kanesala,+Lubomba mu bucenjeshi.+   Walitemwa icabipa ukucila icisuma,+Walitemwa ubufi ukucila ukusosa ubulungami.+ Seʹlah.   Walitemwa amashiwi yonse aya boni,+We lulimi lwa bucenjeshi we.+   Kabili Lesa akakonaula umuyayaya;+Akakuwisha no kukulepaula mwi tenti lyobe,+Kabili akakunukula mu calo ca ba mweo.+ Seʹlah.   Awe abalungami bakamonako kabili bakaba no mwenso,+Kabili bakamuseka.+   Moneni umuntu uushicita Lesa nge ca kushinamo cakwe,+Lelo uutetekela mu kufula kwa cuma cakwe,+Uuba mu macushi ya bambi ayo alenga.+   Lelo ine nkaba ngo muolife+ uwalelema mu ng’anda ya kwa Lesa;Natetekela mu cikuuku ca kwa Lesa umuyayaya umuyayaya.+   Nkamulumbanya umuyayaya, pantu mwacitapo cimo;+Kabili nkasuubila mwi shina lyenu, pantu lisuma, ku cinso ca ba cishinka benu.+

Amafutunoti