Amalumbo 149:1-9

149  Lumbanyeni Jah!+Imbileni Yehova ulwimbo ulupya,+Ulwa kumulumbanya mu lukuta lwa ba cishinka.+   Lekeni Israele asekelele muli Kalenga wakwe, Lesa Mukulu,+Lekeni abana ba kwa Sione—baangile mu Mfumu yabo.+   Lekeni balumbanishishe ishina lyakwe mu kucinda.+Lekeni bamulumbanishishe pa kaoma na pali nsango.+   Pantu Yehova asekelela mu bantu bakwe.+Acindamikila abafuuka ukupitila mu kubapususha.+   Lekeni aba cishinka baangile mu bukata;Lekeni basekelele pa masanshi yabo.+   Lekeni inyimbo sha kulumbanya Lesa shilefuma pa mikoshi yabo,+No lupanga ulwatwila kubili kubili lube mu minwe yabo,+   Ku kuleta icilandushi pa nko,+Ku kwebaula abantu na bantu,+   Ku kukaka ishamfumu shabo mu minyololo+Na bakata babo mu makusu ya fyela,v   Ku kuleta pali bena ubupingushi bwalembwa.+Ubucindami bwa musango yo bwaba ku ba cishinka bakwe bonse.+vLumbanyeni Jah!+

Amafutunoti