Amalumbo 61:1-8

Ku ng’omba nkalamba pa filimba fya nsale. Ulwa kwa Davidi. 61  Mwe Lesa, umfweni ukupapaata kwandi.+Kutikeni kwi pepo lyandi.+   Umutima wandi wanakuka, kabili ndelilila kuli imwe ukufuma ku mpela ya pano isonde.+Ntungululeni ku cilibwe icasansuka ukuncila.+   Pantu muli cubo candi,+Muli lupungu ulwakosa ku cinso ca mulwani.+   Nkaba umulebeshi mwi tenti lyenu umuyayaya;+Nkooba mu mapindo yenu umwabelama.+ Seʹlah.   Pantu imwe, mwe Lesa, mwaumfwa imilapo yandi.+Mwampeela ica bupyani ica batiina ishina lyenu.+   Mukalundako inshiku na shimbi ku nshiku sha mfumu;+Imyaka ya iko ikafula nge myaka ya ku nkulo ne nkulo.+   Ikekala umuyayaya ku cinso ca kwa Lesa;+Ebeni icikuuku ne cishinka, ukuti filinde imfumu.+   Nakulalumbanishisha ishina lyenu pa cilimba umuyayaya,+Pa kuti ndefishapo imilapo yandi ubushiku no bushiku.+

Amafutunoti