Amalumbo 98:1-9

Ulwimbo. 98  Imbileni Yehova ulwimbo ulupya,+Pantu fyapesha amano ifyo aacita.+Ukuboko kwakwe ukwa ku kulyo, ukuboko kwakwe kwine ukwa mushilo, kwamulenga ukucimfya.+   Yehova nalenga ukupususha kwakwe ukwishibikwa;+Nasokolola ubulungami bwakwe ku menso ya nko.+   Naibukisha icikuuku cakwe ne cishinka cakwe ku ng’anda ya kwa Israele.+Impela shonse isha pano isonde nashimona ukupususha kwa kwa Lesa wesu.+   Welesheni ukuwelesha kwa kucimfya kuli Yehova, mwe bantu bonse aba pe sonde.+Samweni no kusekelela no kumulumbanishisha pa filimba.+   Lumbanishisheni Yehova pali nsango,+Lisheni nsango no kwimba ulwa malumbo.+   Mu mapenga no kulila kwa ntandala+Welesheni ukuwelesha kwa kucimfya pa ntanshi ya Mfumu, Yehova.   Lekeni bemba abulume ne fyabamo,+Pano calo ne fyaikalapo.+   Imimana itoota indupi;Ne mpili shisekelela pamo+   Pa ntanshi ya kwa Yehova, pantu naisa ku kupingula aba pano isonde.+Akapingula aba pano calo mu bulungami,+Akapingula abantu na bantu mu bulungami.+

Amafutunoti