Amalumbo 138:1-8

Ulwa kwa Davidi. 138  Nkamutootela no mutima wandi onse.+Nkamulumbanishisha pa cilimba ku cinso ca balesa bambi.+   Nkakontamina kwi tempele lyenu ilya mushilo,+Kabili nkatootela ishina lyenu,+Pa mulandu wa cikuuku+ cenu na pa mulandu wa cishinka cenu.+Pantu ifyebo+ mulanda mulafifikilisha mu nshila iikalamba iya kuti yacila na pe shina lyenu.+   Pa bushiku nakuutile, imwe mwalinjaswike;+Mwalengele umweo wandi ukushipa no ku-ukosha.+   Ishamfumu shonse isha pe sonde shikamutootela, mwe Yehova,+Pantu shikaba nashumfwa ifyebo fya mu kanwa kenu.   Kabili shikemba pa mibele ya kwa Yehova,+Pantu ubukata bwa kwa Yehova bukulu.+   Pantu Yehova alisumbuka, lelo alamona abaiceefya;+Kabili aba ukutali na baitutumuna.+   Nga naenda mu bucushi, mukasunga umweo wandi.+Mukatambalika ukuboko kwenu pa mulandu wa cipyu ca balwani bandi,+No kuboko kwenu ukwa ku kulyo kukampususha.+   Yehova akafishapo ukufwaya kwakwe konse kuli ine.+Mwe Yehova, icikuuku cenu ca muyayaya.+Mwilekelesha ifyo mwabumba.+

Amafutunoti