Amalumbo 143:1-12

Ulwimbo lwa kwa Davidi. 143  Mwe Yehova, umfweni ipepo lyandi;+Kutikeni ku kupapaata kwandi.+Njasukeni ukulingana ne cishinka cenu no bulungami bwenu.+   Kabili mwipingula umubomfi wenu;+Pantu tapali uwa mweo nangu umo uwingaba uwalungama ku cinso cenu.+   Pantu umulwani afwaya umweo wandi;+Ashonawila umweo wandi pa nshi.+Anenga ukwikala umwafiita nga bantu abafwa umuyayaya.+   Kabili umupashi+ wandi uuli muli ine wanaka;Umutima wandi mu nda watalala.+   Nga naibukisha inshiku sha ku kale;+Ntontonkanya pa micitile yenu yonse;+Nabika umutima wandi pa fyo iminwe yenu yacitile.+   Nafungulwila amaboko yandi kuli imwe;+Umutima wandi wamufwaisha nge mpanga ya cilaka.+ Seʹlah.   Shi angufyanyeni, njasukeni, mwe Yehova.+Umupashi wandi wafika ku mpela.+Mwifisa icinso cenu kuli ine,+Epali naba nga batentemukila ku nindi.+   Munenge ukumfwa icikuuku cenu ulucelo,+Pantu ni mwe natetekela.+Nengeni ukwishiba inshila iyo mfwile ukwendamo,+Pantu kuli imwe e ko nalosha umweo wandi.+   Mpokololeni ku balwani bandi, mwe Yehova.+Nauba muli imwe.+ 10  Nsambilisheni ukucita ukufwaya kwenu,+Pantu ni mwe Lesa wandi.+Umupashi wenu usuma;+Lekeni untungulule mu calo ca balungami.+ 11  Pa mulandu we shina lyenu,+ mwe Yehova, sungeni umweo wandi.+Mu bulungami+ bwenu, fumyeni umweo wandi ku bucushi.+ 12  Kabili mu luse lwenu mupeshe abalwani bandi;+No kulofya bonse abalungulusha umweo wandi,+Pantu ndi mubomfi wenu.+

Amafutunoti