Amalumbo 31:1-24

Ku ng’omba nkalamba. Ulwimbo lwa kwa Davidi. 31  Muli imwe, mwe Yehova, e mo nauba.+Shi nilengwa insoni.+Mu bulungami bwenu mpususheni.+   Teyamikeni ukutwi kwenu kuli ine.+Mpokololeni bwangu.+Beni icilibwe candi ica kuncingilila,+Icubo candi icakosa.+   Pantu muli cilibwe candi kabili uwa kuncingilila;+Na pa mulandu we shina+ lyenu mukantungulula no kunshindika.+   Mukamfumya mwi sumbu ilyo banteya,+Pantu ni mwe ca kushinamo candi.+   Mu minwe yenu e mo natuula umupashi wandi.+Mwandubula,+ mwe Yehova Lesa wa cishinka.+   Napata abacindika utulubi twa fye;+Lelo ine, natetekela Yehova.+   Nkaanga no kusekelela mu cikuuku cenu,+Pantu namumona ukucula kwandi;+Namwishiba amacushi ya mweo wandi,+   Kabili tamumpeele mu minwe ya mulwani.+Mwalenga amakasa yandi ukwiminina apapabuka.+   Mbeleleni uluse, mwe Yehova, pantu ndi mu bwafya ubukalamba.+Yanaka amenso yandi ku bulanda,+ no mutima wandi no mubili wandi.+ 10  Pa mulandu wa bulanda, ubumi bwandi bwapwa,+Ne myaka yandi yapwa pa mulandu wa kuteta.+Amaka yandi yacepa pa mulandu wa membu shandi,+Na mafupa yandi yanaka.+ 11  Abalwani bandi+ bonse balansaalula,+Maka maka abena mupalamano bandi,+Kabili abanjishiba balantiina.+Ilyo bamona ndi pa nse, balambutuka.+ 12  Ndi ngo muntu uwafwa kabili tabantontonkanyanapo, balindaba;+Ndi kwati ni nongo iyatobeka;+ 13  Pantu ning’umfwa ilyashi ilibi ku bengi,+Ndetiina no kwenda.+Ilyo banonganina,+Bapanga ukunjipaya.+ 14  Lelo ine—muli imwe e mo natetekela, mwe Yehova.+Nsosa ati: “Ni mwe Lesa wandi.”+ 15  Inshiku shandi shili mu minwe yenu.+Mpokololeni mu minwe ya balwani bandi kabili ku bambutusha.+ 16  Lengeni icinso cenu ukubalikila umubomfi wenu.+Mpusushisheni ku cikuuku cenu.+ 17  Mwe Yehova, mwileka nengwe insoni, pantu nalilila kuli imwe.+Lekeni ababifi bomfwe nsoni;+Lekeni babe tondolo mu Nshiishi.+ 18  Lekeni ibulwe amashiwi imilomo ya bufi,+Iisoso ifyabipa ku walungama,+ iisosa icisosesose mu matutumuko na mu misuula.+ 19  Ubusuma bwenu,+ ubo mwasungila abamutiina, bwingi icine cine!+Ubo mupeela ku booba muli imwe,Ku cinso ca bana ba bantu.+ 20  Mukabafisa mu cifulo cabelama icili apepi na imwe+Ukubafumya ku kupanga kwa bantu.+Mukabafisa mu nsakwe yenu ukubafumya ku kuumana kwa ndimi.+ 21  Abe uwacindikwa Yehova,+Pantu aaba ne cikuuku ca kupapa+ kuli ine mu musumba uuli mu bwafya.+ 22  Lelo ine, mu kufulumbana kwandi natile:+“Ndi no kuloba ku mulola wa menso yenu.”+Na cine mwalyumfwile ishiwi lya kupapaata kwandi ilyo nakuutile kuli imwe.+ 23  Temweni Yehova, mwe ba cishinka bakwe bonse.+Aba cishinka Yehova alabalinda,+Lelo uwa matutumuko ena alamulundilapo ifingi.+ 24  Koseni, kabili lekeni imitima yenu ishipe,+Imwe bonse mwe balolela Yehova.+

Amafutunoti