Amalumbo 92:1-15

Ulwimbo, umushikakulo wa pe sabata. 92  Cisuma ukumutootela mwe Yehova+No kulumbanishisha ishina lyenu pa filimba, mwe Bapulamo;+   Nkalondolola pa cikuuku cenu ulucelo+Na pa cishinka cenu ubushiku,+   Nkalondolwela pa cilimba ca nsale ikumi (10) na pe pango,+Na ku ciunda ca nsango.+   Pantu mwanenga ukusamwa, mwe Yehova, pa co mucitile;Pa mulandu wa milimo ya minwe yenu ndesekelela.+   Imilimo yenu, mwe Yehova, ikulu icine cine!+Na mano yenu yafika apatali icine cine.+   Uwabulwa amano te kuti ayeshibe,+No watumpa te kuti eluke ici.+   Ababifi nga bamena nge cani+Ne ncitatubi shonse shabalula,Ni pa kuti bonaulwe pe na pe.+   Lelo imwe mwe Yehova, mwaba pa muulu umuyayaya.+   Pantu, moneni! abalwani benu, mwe Yehova,+Pantu, moneni! abalwani benu bakaloba;+Incitatubi shonse shikasalanganishiwa.+ 10  Lelo mukemya ulusengo lwandi ngo lwa mboo;+Nkasuba amafuta ayasuma.+ 11  Ne linso lyandi likalolesha pa balwani bandi;+Amatwi yandi yakomfwa pa lwa kucimfiwa kwa ncitatubi ishanjimina. 12  Uwalungama akabalula nga kancindu;+Ngo mukedari wa mu Lebanone e fyo akakula.+ 13  Abalimbwa mu ng’anda ya kwa Yehova,+Mu mansa sha kwa Lesa wesu,+ e mo bakabalula. 14  Bakalalelema na mu bukote,+Bakatwalilila ukulelema no kuba na maka,+ 15  Pa kuti balondolole ukuti Yehova alitambalala.+Cilibwe candi icasansuka,+ uushaba na bupondamishi.+

Amafutunoti