Amalumbo 112:1-10

112  Lumbanyeni Jah!+ א [Aʹleph]Alipaalwa umuntu uutiina Yehova,+ב [Behth]Uusekelela+ nga nshi mu mafunde+ yakwe. ג [Giʹmel]   Abana bakwe bakaba impalume pano isonde.+ ד [Daʹleth]Kumfwa inkulo ya bantu abalungami, ikapaalwa.+ ה [He]   Mu ng’anda yakwe mwaba ifipe ifyauma umutengo ne fyuma;+ו [Waw]No bulungami bwakwe bwaiminina pe.+ ז [Zaʹyin]   Abyashisha abaololoka ulubuuto mu mfifi.+ ח [Chehth]Wa mutembo kabili wa nkumbu kabili alilungama.+ ט [Tehth]   Musuma umuntu uwa mutembo+ kabili uwashimisha.+ י [Yohdh]Fyonse ifyo acita fyalilungama.+ כ [Kaph]   Pantu takabale atelentenshiwa.+ ל [Laʹmedh]Umulungami akebukishiwa umuyayaya.+ מ [Mem]   Takatiine nangu lyashi ilibi.+ נ [Nun]Umutima wakwe walishipa,+ washintilila pali Yehova.+ ס [Saʹmekh]   Umutima wakwe tautelentenshiwa;+ takatiine,+ע [Aʹyin]Mpaka akamone icikacitikila abalwani bakwe.+ פ [Pe]   Ni kapekape; apeela abapiina.+ צ [Tsa·dhehʹ]Ubulungami bwakwe bwaiminina pe.+ ק [Qohph]Ulusengo lwakwe lukasumbulwa mu bukata.+ ר [Rehsh] 10  Umubifi akamona kabili akafulwa.+ ש [Shin]Akasumanya ameno no kusunguluka.+ ת [Taw]Ico ababifi bakumbwa cikaloba.+

Amafutunoti