Amalumbo 51:1-19

Ku ng’omba nkalamba. Ulwimbo lwa kwa Davidi. Ilyo Natani kasesema aile kuli ena ilyo aulungene na Bati-sheba.+ 51  Mbeleleni uluse mwe Lesa, ukulingana ne cikuuku cenu.+Ukulingana ne nkumbu shenu ishingi fumyenipo ububi ubo ncitile.+   Nsambeni bwino bwino ku bupulumushi bwandi,+Kabili nsangululeni na ku lubembu lwandi.+   Pantu nalishiba ububi bwandi,+Kabili ulubembu lwandi luli pa ntanshi yandi inshita yonse.+   Kuli imwe, imwe mweka fye, e ko nabembuka,+Kabili ncitile icabipa mu menso yenu,+Awe mulalungika mu fyo mulanda,+Kabili ukupingula kwenu kwaliba fye bwino.+   Moneni! Mu lubembu e mo nafyalilwe,+Kabili mu lubembu e mo mayo anjimitile.+   Moneni! Musekelela mu cishinka icili mu kati ka mutima;+Kabili nengeni ukwishiba amano yene yene mu mutima wandi.+   Nsangulwileni ulubembu kuli husope, pa kuti mbe uwasanguluka;+Nsambeni, pa kuti mbuute tuutu.+   Nengeni ng’umfwe ukwaanga no kusekelela,+Pa kuti amafupa ayo mutobele yasekelele.+   Fiseni icinso cenu ku membu shandi,+Kabili fumyenipo ubupulumushi bwandi bonse.+ 10  Lengeni muli ine umutima uwasanguluka, mwe Lesa,+Kabili bikeni muli ine umupashi uupya, uwashangila.+ 11  Mwimpoosa mfume pa cinso cenu;+Kabili umupashi wenu uwa mushilo shi mwimpoka.+ 12  Bwesesheni kuli ine ukusekelela nsanga mu kupususha kwenu,+Kabili muntungilile ku mutima wa kuitemenwa.+ 13  Nkasambilisha bampulamafunde imibele yenu,+Ukuti ababembu babwelele kuli imwe.+ 14  Mpokololeni ku mulandu wa kusuumya umulopa,+ mwe Lesa, Lesa we pusukilo lyandi,+Pa kuti ululimi lwandi lwingalondolola pa lwa bulungami bwenu ne nsansa.+ 15  Mwe Yehova, shi asamuneni akanwa kandi,+Pa kuti akanwa kandi kasose ifya kumulumbanya.+ 16  Pantu tamufwaya ilambo—acibe fyo nga nalimupeela;+Tamusekelela mu mutuulo wa koca uutuntulu.+ 17  Amalambo ya kuli Lesa mutima uwa bulanda;+Umutima uwa bulanda kabili uwasakamikwa, tamwakausuule, mwe Lesa.+ 18  Mu kutemwa kwenu citeni icisuma ku Sione;+Kuuleni amalinga ya mu Yerusalemu.+ 19  E lyo mukasekelela mu malambo ya bulungami,+Mu malambo ya koca na mu mutuulo uutuntulu;+ E lyo ing’ombe ishilume shikatuulwa pa ciipailo cenu.+

Amafutunoti