Amalumbo 59:1-17

Ku ng’omba nkalamba. “Mwionaula.” Ulwa kwa Davidi. Miktamu. Ilyo Shauli atumine aba kuyalinda ing’anda pa kuti bamwipaye.+ 59  Mpokololeni ku balwani bandi, mwe Lesa wandi;+Ncingilileni ku bantu abanjimina.+   Mpokololeni ku ncitatubi,+Na ku bantu ba milopa mpususheniko.   Pantu moneni! balaalilila umweo wandi;+Abakosa banjimina,+Te pa bupulumushi bwandi, nelyo pa lubembu lwandi, mwe Yehova.+   Nelyo ca kuti ubupulumushi tapali, balabutuka no kuiteyanya.+Buukeni ilyo naita kabili moneni.+   Kabili imwe, mwe Yehova Lesa wa mabumba, ni mwe Lesa wa kwa Israele.+Shibukeni no kulolesha pa nko shonse.+Mwibelela uluse bashikamfutu bonse ababipa.+ Seʹlah.   Babwela icungulo;+Babosa nge mbwa+ no kushingauka umusumba.+   Moneni! Balebwabwata ku tunwa twabo;+Bapanga bali pa milomo yabo,+Pantu nani uuleumfwa?+   Lelo imwe mwe Yehova, mukabaseka;+Mukapumye nko shonse.+   Mwe Maka yandi, kuli imwe nkatwalilila ukulola;+Pantu Lesa cubo candi.+ 10  Lesa uwa cikuuku kuli ine e ukansengela;+Lesa akanenga ukulolesha pa balwani bandi.+ 11  Mwibepaya, pa kuti abantu bandi belaba.+Ku maka yenu balengeni balulumbe,+Kabili beshisheni pa nshi, mwe Yehova inkwela yesu,+ 12  Pa mulandu wa lubembu lwa tunwa twabo, amashiwi ya pa milomo yabo;+Kabili shi nabekatwe mu cilumba cabo,+Na pa kutiipa no bufi ubo bapangila libela. 13  Balofyeni ku bukali bwenu;+Balofyeni, pa kuti bebapo;Kabili shi nabeshibe ukuti Lesa e uteka muli Yakobo ukufika na ku mpela sha pano isonde.+ Seʹlah. 14  Kabili lekeni babwele icungulo;Lekeni babose nge mbwa no kushingauko musumba.+ 15  Balekeni balulumbe ku kufwaya ifya kulya,+Mwileka bekute kabili mwileka bakwate ukwa kulaala.+ 16  Lelo ine, nkemba pa lwa maka yenu,+Kabili ulucelo nkalondolola pa cikuuku cenu mu nsansa.+Pantu muli cubo candi+Kabili ukwa kufulumukila mu bushiku bwa kupelelwa.+ 17  Mwe Maka yandi, nkamulumbanishisha pa cilimba,+Pantu Lesa e cubo candi, ni Lesa uwaba ne cikuuku kuli ine.+

Amafutunoti