Amalumbo 105:1-45

105  Tooteleni Yehova, lilileni kwi shina lyakwe,+Lekeni inko shishibe imilimo yakwe.+   Mwimbileni, mulumbanishisheni pa filimba,+Bikeni amano ku fipesha amano+ fyakwe fyonse.   Itakishisheni mwi shina lyakwe ilya mushilo.+Lekeni imitima ya balefwaya Yehova isekelele.+   Fwayeni Yehova no kulomba amaka yakwe.+Lyonse mulemufwaya.+   Ibukisheni ifipesha amano ifyo acita,+Ifipapwa fyakwe no bupingushi ubwafuma mu kanwa kakwe,+   Mwe bana ba kwa Abrahamu umubomfi wakwe,+Mwe bana ba kwa Yakobo, mwe basalwa bakwe.+   Ena ni Yehova, Lesa wesu.+Ubupingushi bwakwe bwaba fye mwi sonde lyonse.+   Ebukisha icipangano cakwe umuyayaya,+Amashiwi ayo alandile, ku nkulo ikana limo (1,000),+   Icipangano ico apangene na Abrahamu,+No mulapo uo alapile kuli Isaki,+ 10  Kabili uo alengele ukuba icipope ca pe kuli Yakobo,Ukuba icipangano ca muyayaya na kuli Israele,+ 11  Ilyo atile: “Kuli iwe e ko nkapeela icalo ca Kanaani+Ukuba icalo cenu ica bupyani.”+ 12  Pali ilya nshita bali fye abanono,+Abanono nga nshi, kabili abalebeshi muli ico calo.+ 13  Kabili bale-endauka ukufuma ku luko no luko,+Ukufuma ku bufumu bumo ukuya ku bantu bambi.+ 14  Tasuminishe umuntu nangu umo ukubafyenga,+Lelo pa mulandu wabo akalipile ishamfumu,+ 15  Atile: “Mwikumya abasubwa bandi,+Kabili mwicita icabipa nangu cimo kuli bakasesema bandi.”+ 16  Awe alekele icipowe ciise pa calo cilya;+Acilike ne ntulo ya fya kulya.+ 17  Atumine uwa kubatangililaUo bashitishe mu busha, e kutila Yosefe.+ 18  Bacushishe amakasa yakwe mu makusu,+Mu fyela e mo bamukakile;+ 19  Mpaka ilyo icebo cakwe cafishiwepo,+Icebo ca kwa Yehova e camusangulwile.+ 20  Imfumu yatumine aba kuyamukakula,+Kateka wa luko atumine aba kuyamukakula mu cifungo. 21  Amulengele ukuba shikulu pa ba mu ng’anda yakwe+Kabili amulengele ukuba umukalamba pa fyuma fyakwe,+ 22  No kumupeela amaka pali bacilolo bakwe+Pa kuti asambilishe amano na ku bantu bakwe abakalamba.+ 23  Awe Israele aingile mu Egupti,+Kabili Yakobo aali umulebeshi mu calo ca kwa Hamu.+ 24  Kabili Lesa alelenga abantu bakwe ukufula nga nshi,+Mpaka abalenga ukuba aba maka ukucila abalwani babo.+ 25  Alekele imitima yabo ukwaluka pa kuti bapate abantu bakwe,+Pa kuti balecita ubucenjeshi ku babomfi bakwe.+ 26  Atumine Mose umubomfi wakwe,+Na Aarone uo asalile.+ 27  Babalangile ifishibilo fyakwe,+Ne fipesha amano ifyacitike mu calo ca kwa Hamu.+ 28  Atumine imfifi no kulenga kufiite;+Na bo tabapondokele amashiwi yakwe.+ 29  Asangwile amenshi ukuba umulopa,+No kwipaya isabi.+ 30  Mu calo cabo mwaishileba ifyula ifingi nga nshi,+Fyaingile na mu miputule ya shamfumu shabo. 31  Atile ifipobe fiisemo,+Ifisumi fiise monse umo bekala.+ 32  Alengele imfula ukuba imfula ya mabwe,+Alengele no mulilo ukubilima mu calo cabo.+ 33  Kabili aonawile imyangashi yabo ne mikunyu yaboNo kufunaula imiti ya mu ncende baleikala.+ 34  Atile makanta esemo,+Uwa musango umo, kabili uushingapendwa.+ 35  Kabili aliile ifimenwa fyonse ifya mu calo cabo;+Aliile ne fisabo fya mu calo cabo. 36  Kabili aipeye ibeli lyonse mu calo cabo,+Intendekelo ya maka yabo yonse aya bufyashi.+ 37  Awe afumishe abena Israele ninshi nabasenda na silfere na golde;+Na mu mikowa ya kwa Lesa tamwali nangu umo uwaletalantanta pa kwenda. 38  Abena Egupti balisekelele ilyo aba baile,Pantu umwenso walibekete pa mulandu wabo.+ 39  Ayanshile ikumbi ku kuba ica kucingilila,+No mulilo ku kubasanikila mu nshita ya bushiku.+ 40  Ilyo balombele, abapeele inkwale,+Kabili aalebekusha umukate uwalefuma ku muulu.+ 41  Alepwile icilibwe, na menshi yatendeke ukufuma;+Na yo yaile umushaba amenshi no kupangamo umumana.+ 42  Pantu aibukishe icebo cakwe ica mushilo ico asosele kuli Abrahamu umubomfi wakwe.+ 43  E ico afumishe abantu bakwe balesekelela,+Ninshi baleaula no tupundu abasalwa bakwe.+ 44  Asukile abapeela ifyalo fya nko,+Awe bapokele ifyo abantu ba mu nko baculilepo,+ 45  Pa kuti balekonka ifipope fyakwe+No kumfwila amafunde yakwe.+Lumbanyeni Jah!+

Amafutunoti