Amalumbo 14:1-7

Ku ng’omba nkalamba. Ulwa kwa Davidi. 14  Umuwelewele asosa mu mutima wakwe ati:“Takwaba Yehova.”+Bacita imilimo ya boni,+ bacita ifya kuselausha.Takuli uulecita icisuma.+   Lelo Yehova ukufuma ku muulu alolesha pa nshi pa bana ba bantu,+Ku kumona nga pali uwa mucetekanya, nga pali uulefwaya Yehova.+   Bonse fye nabapaasuka,+ imibele yabo bonse naibipa;+Takuli uulecita icisuma,+Takuli fye nangu umo.+   Bushe abacita ifyabipa tabaishiba,+Apo balya abantu bandi filya balya ifya kulya?+Na kuli Yehova tabalililako.+   Pali ilya nshita baiketwe umwenso uukalamba,+Pantu Yehova aaba mu nkulo ya mulungami.+   Pa mulandu wa kuti Yehova e cubo cakwe,+Mwalengele amapange ya wacula mwayalengele insoni.   Iye, kanshi Israele nga balimupuswishe mu Sione!+Ilyo Yehova akabwesha abantu bakwe bankole,+Yakobo akaanga, Israele akasamwa.+

Amafutunoti