Amalumbo 137:1-9

137  Mu lulamba lwa mimana ya ku Babiloni+—e mo twaikele.+Kabili twalililile ilyo twaibukishe Sione.+   Pa miti ya miarabimu+ mu BabiloniE po twakobeke bansango besu.+   Pantu palya e po abatwikete bunkole balombele kuli ifwe ulwimbo,+Kabili abaletupumya balefwaya tubasekesheko, balefwaya tubembilepo ulwimbo lwa kusekelela abati:+“Twimbilenipo ulwimbo ulwa ku Sione.”+   Kuti twaimba shani ulwimbo lwa kwa Yehova+Mu mpanga imbi imbi?+   Nga nalaba iwe, we Yerusalemu,+Ninshi ukuboko kwandi ukwa ku kulyo kulabe ifyo kwaishiba ukucita.   Ululimi lwandi lulambatile ku muulu wa kanwa kandi,+Nga nakaana ukwibukisha iwe,+Nga nafilwa ukulenga YerusalemuUkuba ica kundetela insansa ishapulamo.+   Mwe Yehova, ibukisheni+ ubushiku abana ba kwa Edomu+ balesosa pali Yerusalemu,+Abati: “Bongololeni! Bongololeni ukufika na pa mufula wa kukuulapo!+   We mwana mwanakashi Babiloni, we uli no konaulwa,+Akasansamuka uwabwesesha pali iwe+Ifyo wacitile kuli ifwe.+   Akasansamuka uwafyambata no kusansaula+Abana bobe pa kubapoola pa cilibwe.

Amafutunoti