Amalumbo 110:1-7

Ulwa kwa Davidi. Ulwimbo lwa kulumbanya. 110  Yehova aeba Shikulu ati:+“Ikala ku kwa kulyo kwandi+Mpaka nkalenge abalwani bobe ukuba nga kapuna ka kunyantapo amakasa yobe.”+   Yehova akatambalika inkonto+ ya maka yobe ukufuma mu Sione,+ akatila:“Kabiye ulecimfya mu kati ka balwani bobe.”+   Abantu bobe+ bakaipeela abene mu kuitemenwa+ mu bushiku ukemya ibumba lyobe ilya bashilika.+Walikwata ibumba lya balumendo, abafwala bumushilo,+Ababa ngo mume wa ku macaca.+   Yehova nalapa,+ kabili takalanguluke, atile:+“Ni we shimapepo umuyayaya+nga filya fine Melkisedeke aali!”+   Yehova uuli ku kwa kulyo+ kobeAkasansaula ishamfumu mu bushiku bwa bukali bwakwe.+   Akapingula inko;+Akalenga ifitumbi fikabe mpanga yonse.+Akasansaula umukalamba pa calo icabamo abantu abengi.+   Akanwa amenshi ya mu mumana mu nshila.+E co akenwina umutwe.+

Amafutunoti