Amalumbo 72:1-20

Ulwa pali Solomone. 72  Mwe Lesa, peeleni imfumu ubupingushi bwenu,+No bulungami bwenu ku mwana mwaume uwa mfumu.+   Lekeni alubulwile abantu benu mu bulungami+Na bacushiwa benu mu mulinganya.+   Lekeni impili shitwale umutende ku bantu,+E lyo no tupili na to tutwale umutende ukupitila mu bulungami.   Lekeni alubulwileko abacushiwa aba mu bantu,+Lekeni apusushe abana ba mupiina,Kabili lekeni ashonaule uwa lufyengo.   Bakakutiina ilyo lyonse kuli akasuba,+Kabili ilyo lyonse kuli umweshi, ku nkulo ne nkulo.+   Akekila nge mfula pa cani icaputulwa,+Nge mfula iilenga isonde ukubomba.+   Mu nshiku shakwe abalungama bakapuuka,+Kabili umutende ukafula ukushinta na po umweshi ukalekela ukubapo.+   Kabili akakwata abatekwa ukufuma kuli bemba ukufika kuli bemba+No kufuma ku Mumana+ ukufika ku mpela sha pano isonde.+   Abekashi ba mu ncende umushaba amenshi bakamukontamina,+Kabili abalwani bakwe bakamyanga ulukungu.+ 10  Imfumu sha ku Tarshishi ne sha ku fishi+Shikaleta imituulo.+Imfumu sha ku Sheba ne sha ku Seba—Shikatuula ifya bupe.+ 11  Kabili kuli ena e ko imfumu shonse shikawila ubukupeme;+Inko shonse, shikamubombela.+ 12  Pantu akapususha umulanda uulekuuta mutuule,+No wacula na onse uushakwata wa kumwafwa.+ 13  Akomfwila ubulanda umulanda no mupiina,+Kabili akapususha imyeo ya bapiina.+ 14  Akalubula imyeo yabo ukufuma ku ba mutitikisha na ku ba bunkalwe,No mulopa wabo ukaba uwauma umutengo mu menso yakwe.+ 15  Shi lekeni abe no mweo,+ kabili lekeni apeelwepo golde ya ku Sheba.+Kabili lekeni balemupepelako lyonse;Lekeni abe uwapaalwa akasuba konse.+ 16  Ingano shikafula nga nshi pano isonde;+Pa muulu wa mpili shikafula icine cine.+Ifisabo fyakwe fikaba nge fya mu Lebanone,+Kabili aba mu musumba bakabalula nge fimenwa fya pano isonde.+ 17  Lekeni ishina lyakwe libepo umuyayaya;+Lekeni ishina lyakwe likokole nga kasuba,Kabili shi abantu nabaimwene ipaalo muli ena;+Lekeni inko shonse shimwebe ukuti alipaalwa.+ 18  Acindikwe Yehova Lesa, Lesa wa kwa Israele,+Uucita eka ifipesha amano.+ 19  Ne shina lyakwe libe ilyapaalwa umuyayaya,+Kabili lekeni ubukata bwakwe bukumane pano isonde ponse.+Cibe ifyo fine, Ameni. 20  Amapepo ya kwa Davidi, mwana Yese,+ yapwa.

Amafutunoti