Amalumbo 4:1-8

Ku ng’omba nkalamba, pa filimba fya nsale.+ Ulwimbo lwa kwa Davidi. 4  Nga naita, munjasuke, mwe Lesa wandi uwalungama.+Mpokololeniko ku macushi.Mbeleleni uluse+ no kukutika kwi pepo lyandi.   Mwe bana ba bantu, kufika lilali ubukata+ bwandi bukasaalulwa,Kufika lilali mukakonkanyapo ukutemwa ifya fye,Kufika lilali mukakonkanyapo ukufwaya ubufi? Seʹlah.   E ico ishibeni ukuti Yehova akasoobolapo uwa cishinka wakwe;+Yehova akomfwa ilyo nakuuta kuli ena.+   Nga ca kuti mwakalipa, mwileka ubukali bwenu bumulenge ukubembuka.+Landileni mu mutima wenu, ilyo muli pa busanshi bwenu,+ no kuba tondolo. Seʹlah.   Tuuleni amalambo ya bulungami,+Kabili tetekeleni Yehova.+   Bengi abaletila: “Nani akatulanga icisuma?”Sanikeni ulubuuto lwa cinso cenu pali ifwe,+ mwe Yehova.   Mukalenga umutima wandi ukusekelela+Ukucila pa fyo basekelela ilyo ingano shabo no mwangashi wabo uwa citooto fyafula.+   Nkalambalala pa nshi no kulaala utulo mu mutende,+Pantu imwe mweka, mwe Yehova, ni mwe munenga ukwikala umutelelwe.+

Amafutunoti