Amalumbo 100:1-5

Ulwimbo lwa kutootela.+ 100  Welesheni kuli Yehova ukuwelesha kwa kucimfya, mwe ba pano isonde bonse.+   Bombeleni Yehova no kusekelela.+Iseni ku cinso cakwe no kwaula akapundu.+   Ishibeni ukuti Yehova e Lesa.+E watupangile, tatwaipangile fye iyo.+Tuli bantu bakwe kabili tuli mpaanga isho aliisha umulemfwe.+   Iseni mu mpongolo shakwe no lwimbo lwa kutootela,+Mu mansa shakwe no lwa kulumbanya.+Mutasheni, cindikeni ishina lyakwe.+   Pantu Yehova musuma;+Icikuuku cakwe ca muyayaya,+Ne cishinka cakwe ca ku nkulo ne nkulo.+

Amafutunoti