Amalumbo 15:1-5

Ulwimbo lwa kwa Davidi. 15  Mwe Yehova, nani engaba umweni mwi tenti lyenu?+Nani engekala mu lupili lwenu ulwa mushilo?+   Untu enda uwa kaele+ kabili uucita icalungama+Kabili uusosa icine mu mutima wakwe.+   Uushicita ulwambo ku lulimi lwakwe.+Uushicita icabipa ku munankwe,+Kabili uushiseebanya cibusa wakwe uwa pa mutima.+   Mu menso yakwe onse umuwelewele tamufwaya,+Lelo acindika abatiina Yehova.+Nga alapa icingamuletelela, tateluka.+   Uushikongwesha indalama shakwe pali kaloba,+Kabili uushipoka ifisakanwa ku kufyengelesha uwa kaele.+Uucite fi fintu takatale atelentenshiwa.+

Amafutunoti