Amalumbo 23:1-6

Ulwimbo lwa kwa Davidi. 23  Yehova e mucemi wandi.+Tapali ico nkabulisha.+   Mu mulemfwe uuteku e mo anenga ukulambalala;+Antwala ku fifulo fya kutuushako ukwaba amenshi.+   Apembesula umweo wandi.+Antungulula mu tushila twa bulungami pa mulandu we shina lyakwe.+   Nangu nga naenda mu mupokapoka umwafiita fititi,+Nshitiina ububi,+Pantu muli na ine;+Inkonto yenu no mutambu wenu e finsansamusha.+   Mwapekanya itebulo ku cinso candi pa ntanshi ya balwani bandi.+Mwansuba amafuta ku mutwe;+Kapu yandi yaisula paa.+   Cine cine ubusuma ne cikuuku fikankonka inshiku sha mweo wandi shonse;+Kabili nkekala mu ng’anda ya kwa Yehova inshiku ishingi.+

Amafutunoti