Amalumbo 102:1-28

Ipepo lya wacushiwa ilyo anakuka kabili apongolwela amasakamika yakwe pa ntanshi ya kwa Yehova.+ 102  Mwe Yehova, umfweni ipepo lyandi;+Kabili lekeni ukukuuta kwandi kwise kuli imwe.+   Mwifisa icinso cenu kuli ine mu bushiku bwa kucula kwandi.+Teyamikeni ukutwi kwenu kuli ine;+Mu bushiku nakuuta, angufyanyeni, njasukeni.+   Pantu inshiku shandi shapwa nge cushi,+Na mafupa yandi yapya yakashika ce nga pe shiko.+   Umutima wandi wabonsa nge cani no kuuma,+Pantu nindaba ukulya ifya kulya.+   Pa mulandu wa congo ca kuteta kwandi+Amafupa yandi yalambatila ku munofu wandi.+   Mpalile mukanga wa mu mpanga.+Ndi kwati kapuululu ka mu fibolya.   Ning’onda icine cine,Kabili nashala nge cuni icatalalilwa icili ceka pa mutenge.+   Abalwani bandi banseebanya+ akasuba konse.Abalempumya balapa umulapo mwi shina lyandi.+   Pantu nalya imito kwati ca kulya;+Kabili mu fya kunwa fyandi ndasaakanyamo ifilamba,+ 10  Pa mulandu wa bupingushi bwenu no bukali bwenu;+Pantu munjimiishe ukuti mumpoose.+ 11  Inshiku shandi shili nge cinshingwa icifumapo ilyo akasuba kawa,+Na ine ndi uwauma kwati cani.+ 12  Lelo imwe, mwe Yehova, mukekala umuyayaya,+Kabili bakalamwibukisha ku nkulo ne nkulo.+ 13  Imwe mukema, mukekatilwa Sione inkumbu,+Pantu ni nshita ya kumubelela uluse,Pantu naifika inshita.+ 14  Pantu ababomfi benu basekelela mu mabwe yakwe,+Kabili batemwa ulukungu lwakwe.+ 15  Kabili inko shikatiina ishina lya kwa Yehova,+Ne shamfumu sha pano isonde shonse shikatiina ubukata bwenu.+ 16  Pantu Yehova akakuula Sione;+Akamoneka mu bukata bwakwe.+ 17  Akakutika kwi pepo lya bantu abo bapoka fye fyonse,+Kabili takasuule ipepo lyabo.+ 18  Ici cilembeelwe aba mu nkulo sha ku ntanshi;+Kabili abantu abakabako ku ntanshi bakalumbanya Jah.+ 19  Pantu nalolesha pa nshi ukufuma umwa mushilo mwakwe umwasansuka,+Yehova nalolesha pe sonde ukufuma mu muulu,+ 20  Ku kumfwa ukuteta kwa mufungwa,+Ku kukakula abena kufwa;+ 21  Pa kuti ishina lya kwa Yehova lisabankanishiwe mu Sione+Na pa kuti alumbanishiwe mu Yerusalemu,+ 22  Ilyo inko shalongana,+Capamo na mabufumu ku kubombela Yehova.+ 23  Apwishishe amaka yandi pa kati ka nshila,+Aipifya inshiku shandi.+ 24  E lyo natile: “Mwe Lesa wandi,Mwinsenda ilyo inshiku shandi shafika pa kati;+Imyaka yenu ya ku nkulo ne nkulo.+ 25  Ni kale sana mwapangile ifya kushimpapo isonde,+Ne myulu na yo ni mwe mwapangile.+ 26  Ifi fyena fikaloba, lelo imwe mukatwalilila ukubako;+Kabili filya fine ifya kufwala fisapuka e fyo na fyo fikasapuka.+Mukafifumyapo no kupyanikapo fimbi nga filya kuba ukupyanikapo ifya kufwala fimbi, na fyo fikaleka ukubapo.+ 27  Lelo imwe mwaba fye cimo cine, kabili tamwakwata impela.+ 28  Abana ba babomfi benu bakalaikala umo bekala;+Kabili abana babo bakaba pe ku cinso cenu.”+

Amafutunoti