Amalumbo 54:1-7

Ku ng’omba nkalamba pa filimba fya nsale. Maskili. Ulwa kwa Davidi. Ilyo abena Sifi baishile no kusosa kuli Shauli abati: “Bushe Davidi tabelama muli ifwe?”+ 54  Mwe Lesa, mpusushisheni kwi shina lyenu,+Kabili ndubulwileniko pa mulandu wa maka yenu.+   Mwe Lesa, umfweni ipepo lyandi;+Kutikeni ku mashiwi ya mu kanwa kandi.+   Pantu kuli abantu bambi bambi abanjimine,Na bantu ba lucu abalefwaya umweo wandi.+Tababika Lesa pa ntanshi yabo.+ Seʹlah.   Moneni! Lesa e ungafwa;+Yehova ali pa batungilila umweo wandi.   Akabwesesha ububi pa balwani bandi;+Batalalikeni ku cishinka cenu.+   Nkamwipaila ilambo lya kuitemenwa fye.+Nkacindika ishina lyenu, mwe Yehova, pantu lisuma.+   Pantu mu bucushi bonse alimpuswishe,+Na menso yandi yamona abalwani bandi.+

Amafutunoti