Amalumbo 142:1-7

Maskili. Ulwa kwa Davidi, ilyo ali mu lucengo.+ Ipepo. 142  Nakuutile kuli Yehova kwi shiwi lyandi, ukuti angafwe;+Kwi shiwi lyandi, naliliile kuli Yehova ukuti ampaale.+   Ku cinso cakwe e ko nalepongolwela amasakamika yandi;+Nalelondolola ukucula kwandi ku cinso cakwe,+   Ilyo tamwali amaka+ muli ine.Imwe mwaishiba inshila yandi.+Mu nshila umo nyenda+Banteyamo iciteyo.+   Lolesha ku kwa kulyo no kumonaUkuti takuli nangu umo uumbikako amano.+Ica kufulumukilako candi naciloba;+Tapali no uleipusha ulwa mweo wandi.+   Nakuutile kuli imwe, mwe Yehova, ukuti mungafwe.+Natile: “Ni mwe cubo candi,+Icakaniko+ candi mu calo ca ba mweo.”+   Umfweni inkuuta ya kupapaata kwandi,+Pantu ninsaaluka icine cine.+Mpokololeni ku bancusha,+Pantu balikosa ukuncila.+   Fumyeni umweo wandi mu cifungo+Pa kuti ntashe ishina lyenu.+Lekeni abalungama banshinguluke,+Pantu mucita iciweme kuli ine.+

Amafutunoti