Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Amalumbo 39:1-13

Ku ng’omba nkalamba pali Yedutuni.+ Ulwa malumbo ulwa kwa Davidi. 39  Natile: “Nkalinda imibele yandi+Pa kuti nibembuka ku lulimi lwandi.+Nkalama akanwa kandi ku ca kukakako,+Ilyo umubifi acili pa ntanshi yandi.”+   Naikele tondolo ukwabula ukusosa;+Na pa fisuma nshalesosapo,+Nashipikishe fye ubukali ubwali mu kati kandi.   Umutima wandi walikabile mu nda yandi;+Mu nshita ya kuteta kwandi umulilo walepya.Nasosele ku lulimi lwandi, natile:   “Mwe Yehova, nengeni ukwishiba impela yandi,+No bwingi bwa nshiku shandi—ifyo shaba,+Pa kuti njishibe ifyo ubumi bwandi bwaipipa.+   Moneni! Mwacefya inshiku shandi;+Kabili inshita ya bumi bwandi kuli imwe yaba nge iishabapo.+Cine fye umuntunse onse, nangu abe uwashangila, tali kantu mupu fye.+ Seʹlah.   Cine fye umuntu endauka nge cinshingwa.+Ca cine ukutabataba kwabo kwa kuicusha fye.+Atuulika ifintu kabili teshibe uukafilonganya.+   Lelo cinshi ico ndolela, mwe Yehova?Isubilo lyandi lili kuli imwe.+   Ku fya bumpulamafunde fyandi fyonse mpokololeniko.+Mwileka nseebane ku mpelwa mano.+   Naikele tondolo;+ Nafililwe ukwasamuna akanwa kandi,+Pa mulandu wa fyo mwacitile.+ 10  Fumyeni pali ine icinkunka cenu icamponena.+Nafika ku mpela pa mulandu wa bulwani bwa kuboko kwenu.+ 11  Ku kufunda kwenu e ko mwalungikila umuntu uulufyanya,+Kabili mwaonaula ifyo atemwa nga filya icipelebesha+ ca bushiku cicita.Cine cine umuntunse onse mupu.+ Seʹlah. 12  Umfweni ipepo lyandi, mwe Yehova,Kabili kutikeni ku nkuuta yandi.+Ku filamba fyandi mwitalala tondolo.+Pantu ndi mulebeshi kuli imwe,+Uwaikalapo fye nge fikolwe fyandi fyonse.+ 13  Mwindolesesha mu bukali bwenu, pa kuti nsansamuke+Ilyo nshilaya no kukanabapo.”+

Amafutunoti