Amalumbo 125:1-5

Ulwimbo lwa pa Kuninika. 125  Abatetekela Yehova+Baba ngo Lupili lwa Sione,+ ulushingatelentenshiwa, ulwaikala umuyayaya.+   Filya impili shashinguluka Yerusalemu,+E fyo Yehova ashinguluka abantu bakwe+Ukufuma nomba ukuya umuyayaya.+   Pantu inkonto ya babifi tayakekalilile+ pa mpanga ya balungami,Ica kuti abalungami betendeka ukucita ububi na bo bene.+   Mwe Yehova, citeni ifisuma ku basuma,+Na ku baololoka imitima.+   Lelo abaalukila ku kucita ifyabipa,+Yehova akabaleka baye ne ncitatubi.+Umutende ukaba pali Israele.+

Amafutunoti