Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Amalumbo 97:1-12

97  Yehova naba imfumu!+ Isonde nalyange.+Ne fishi ifingi nga nshi fisekelele.+   Amakumbi ne kumbi ilyafitula nafimushinguluka;+Pa bulungami na pa bupingushi e palimbwa icipuna cakwe ica bufumu.+   Umulilo ulefuma ku ntanshi yakwe,+No koca abalwani bakwe konse konse.+   Inkuba shakwe shasanike pano calo;+Isonde lyalimwene no kututuma nga nshi.+   Impili shalisungulwike kwati lipula pa mulandu wa kwa Yehova,+Pa mulandu wa kwa Shikulu wa pano isonde ponse.+   Imyulu ilashimika ubulungami bwakwe,+Na bantu na bantu bonse balimona ubukata bwakwe.+   Lekeni bonse abapepa ifyabaswa bekatwe insoni,+Abaitakishisha pali balesa aba fye.+Mukontamineni mwe balesa bonse.+   Sione alyumfwile kabili alisekelele,+Ne mishi ya kwa Yuda yalyangile+Pa mulandu wa fya bupingushi fyenu mwe Yehova.+   Pantu imwe, mwe Yehova, ni mwe Mwapulamo pano isonde ponse;+Mwalisumbukisha ukucila balesa bonse.+ 10  Mwe batemwa Yehova,+ pateni ifyabipa.+Alinda imyeo ya ba cishinka bakwe;+No kubapokolola mu minwe ya babifi.+ 11  Ulubuuto lwabyashisha uwalungama,+No kusekelela kwaisa ku batambalala imitima.+ 12  Sekeleleni muli Yehova, mwe balungami,+Kabili tasheni ishina lyakwe ilya mushilo ilya cibukisho.+

Amafutunoti